Kontrola realizácie a spôsobu financovania Vojnového hrobu

Termín: do konca júna 2022

 

Kontrola splácania dlhodobých záväzkov obce v roku 2021

Termín: do konca júna 2022

 

Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2021

Termín: do konca júna 2022

 

V Hradišti pod Vrátnom dňa 24.11.2021

Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka obce