Celé znenie návrhu Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 40/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.