V roku 2006 sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo začať s prístavbou a prestavbou Kultúrneho domu z vlastných finančných prostriedkov a tak vyčlenila na prestavanie sumu 6. mil Sk z čoho 3.mil Sk sú vlastné prostriedky ušetrené za predchádzajúce roky a 3.mil Sk si obec vzala úver u banky DEXIA v Brezovej pod Bradlom.

Dňa 28.2.2006 vypísal starosta obce v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní podľa § 102 zákona výberové konanie z nízkou hodnotou na dodávateľa stavby Rekonštrukcia a prístavby Kultúrneho domu Hradište pod Vrátnom.
Na základe použitej metódy výberového konania Obec Hradište pod Vrátnom oslovila tri stavebné firmy so žiadosťou o vypracovanie cenových ponúk.
Výber dodávateľa previedla komisia obce v zložení Ing. Peter Michalička, Ing. Ján Kachlík, a Ing. Jozef Kerecman , ktorá posúdila všetky cenové ponuky a vybrala za dodávateľa firmu , ktorá dala najlepšiu cenovú ponuku a to STAS Myjava 4.670. 504 Sk s DPH.

Po výbere dodávateľa bola podpísaná zmluva o dielo kde termín ukončenia stavby je 07/2007.

Prípravná fáza stavby trvala trošku dlhšie hlavne ohľadom zakladania stavby no všetko sa vyriešilo po vyjadrení statika a stavebného dozoru Ing. Andreja Križanského.
Dňa 16.júna boli zabetónované základy pod budúcu prístavbu Kultúrneho domu. Koncom roka bola postavená celá hrubá stavba prístavby nová strešná krytina, nové plastové okná.
K 31. decembru bolo prestavaných 3,4 mil Sk. Prístavba Kultúrneho domu bude riešiť vybudovanie miestností , ktoré by mali slúžiť pre spoločenské a kultúrne podujatia , v suteréne v bývalom pekle bude vybudovaná nová kuchyňa so skladom , v prízemnej časti bude miestnosť na využitie pre pohrebné hostiny a oslavy výročí, na prvom poschodí bude vytvorená ďalšia spoločenská miestnosť s možnosťou využitia hlavne pre mladých ľudí a v podkroví sú naplánované 4 miestnosti , ktorých účel využitia zatiaľ nie je ešte stanovený , môžu to byť miestnosti pre spoločenské organizácie , prípadne neskôr miestnosti pre ubytovanie.
Na každom poschodí sú naplánované nové sociálne zariadenia.
V sále kultúrneho domu bude položená nová podlaha a príde aj k zníženiu stropu s osadením nových svietidiel. Vykurovanie sály bude plynové avšak samostatné, to znamená , že prístavba bude mať svoj vlastný vykurovací okruh.

Areál dvora by mala tvoriť výstavba drevených altánkov, ktoré budú osadené po obvode areálu dvora, na záver budú vykonané parkové úpravy zelene a vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby.
Obecný úrad už dnes pripravuje program využitia Kultúrneho domu a to tak aby slúžil všetkým občanom našej obce , ale hlavne aby bol zostavený program podujatí pre celý rok tak , aby Kultúrny dom žil svojim životom.