Voľby do samosprávnych krajov v SR sa budú konať dňa

9.novembra 2013.

2. kolo volieb predsedov samosprávnych krajov v SR sa bude konať dňa

23.novembra 2013.

 

V Obci Hradište pod Vrátnom pre konanie volieb do VÚC je 1 volebný okrsok. Miestnosť pre uskutočnenie volieb je veľká zasadačka obecného úradu.

Zapisovateľka Okrskovej volebnej komisie v Hradišti pod Vrátnom je: Mária Marečková, Hradište pod Vrátnom č. 326

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja za volebný obvod Senica vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Podrobné informácie sú na internete (www.minv.sk) Verejná správa/Voľby a referendum.

Podmienky volebnej kampane
Miesto na volebné plagáty je informačná tabuľa obce vpravo pred vchodom do budovy obecného úradu a dve drevené tabule pri budove obecného úradu. Plagáty treba doručiť poštou alebo osobne zapisovateľke miestnej volebnej komisie na obecný úrad v úradných hodinách. Plagáty budú zverejňované na týchto miestach bezplatne.
Prezentácia jednotlivých kandidátov prostredníctvom miestneho rozhlasu je možná každý pracovný deň v čase od 16.00 do 17.00 hod. v zákonom stanovenom období predvolebnej kampane. Výšku poplatku za hlásenie upravuje VZN č. 32/2011. Predvolebné šoty treba doručiť na CD nosiči poštou alebo osobne v úradných hodinách zapisovateľke miestnej volebnej komisie.
Prezentácia jednotlivých kandidátov na internetovej stránke obce z technických príčin nie je možná.
Na predvolebné stretnutia s občanmi majú jednotliví kandidáti k dispozícii zasadaciu miestnosť v budove obecného úradu a sálu kultúrneho domu. Poplatky za nájom priestorov sú uvedené vo VZN č. 32/2011. Termín prenájmu treba vopred dohodnúť na obecnom úrade.

 

Výsledky volieb prvého kola v našej obci vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu