Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie o prerušení nového konania do 15.02.2017 vo veci odvolaní dotknutých vlastníkov stavbou "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn". Celé znenie rozhodnutia č. OU-TT-OOP3-2016/025728-2 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.