Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie predkladá odvolania voči rozhodnutiu č. OU-SE-OSZP/2015/7701-8 zo dňa 10.09.2015 vo veci vydania povolenia na zmenu stavby "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn" pred jej dokončením Okresnému úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov.

Celé znenie upovedomenia si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.