Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním stavby "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".
Navrhovateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
Stavebné objekty: SO 03 - Úpravy v úpravni vody Osuské

Celé znenie vyhlášky Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Senica č. OU-SE-OSZP/2015/9632-2 zo dňa 02.10.2015 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.