Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydal rozhodnutie o povolení na odber podzemných vôd z vodárenského zdroja v k.ú. Hradište pod Vrátnom - Holdošov Mlyn.

Celé znenie rozhodnutia č. OU-SE-OSZP-2019/006149-006 zo dňa 25.7.2019 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.