Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa vydal rozhodnutie o určení ochranných pásiem vodárenských zdrojov v k.ú. Hradište pod Vrátnom I. a II. stupňa.

Celé znenie rozhodnutia č. OU-SE-OSZP-2019/006149-007 zo dňa 24.7.2019 si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.