Obecný úrad upozorňuje občanov, že je prísne zakázané znečisťovať verejné priestranstvá ohorkami z cigariet a inými odpadkami.

Týka sa to najmä dvora a okolia kultúrneho domu, okolia budovy obecného úradu, ale aj ostatných verejných priestranstiev. V prípade znečistenia verejného priestranstva môže obec v zmysle §13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení uložiť pokutu až do výšky 6638 eur. Udržujme preto naše ulice čisté a na odpadky používajme príslušné smetné nádoby.

V Hradišti pod Vrátnom 29.9.2011

Ing. Lukáš Piroha
zástupca starostu Obce

Hradište pod Vrátnom