ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 20.10.2023 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2022/2023 - časť základná škola vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2022/2023 - časť materská škola vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu