OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné  zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov a v súlade s § 11 ods. 3 písm. c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa 30.5.2022 č. 33/2022  určilo, že Obecné   zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026.

Obecné  zastupiteľstvo v Hradišti pod Vrátnom v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určilo dňa 30.5.2022 uznesením č. 32/2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Hradište pod Vrátnom na plný pracovný úväzok na celé funkčné obdobie 2022 - 2026.

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Hradište pod Vrátnom 661 obyvateľov.

V Hradišti pod Vrátnom  dňa 13.7.2022

 

Ing. Lukáš Piroha

starosta obce

Hradište pod Vrátnom