Ktorou sa vydáva vnútorný predpis starostu obce Hradište pod Vrátnom na zabezpečenie jednotného uplatňovania zákona NR SR č. 211/2000Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov / zákon o slobode informácií/ ďalej len zákon

V Hradišti pod Vrátnom 13.10. 2008

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce
Hradište pod Vrátnom
Na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona o slobode informácií na úrovni Obce v Hradišti pod Vrátnom ustanovujem:

Čl. I.

1. Povinnou osobou podľa zákona, sprístupňovať informácie je Obec Hradište pod Vrátnom
2. Pracoviskom poskytujúcim informácie je podľa zákona každý referát obecného úradu, podľa náplne činnosti a možnosti sprístupnenia informácie
3. Odborným garantom realizácie zákona o slobode informácií je starosta obce Hradište pod Vrátnom

Čl. II.

1. Hromadným prístupom k informáciám na úrovni obecného úradu sa považuje zverejnenie informácie na úradnej tabuli obce ako aj na webovskej stránke obce Hradište pod Vrátnom

2. Jednotlivé referáty sú povinné zverejňovať na úradnej tabuli obce všetky informácie vyplývajúce z § 5 zákona.

Čl. III.

1. Sekretariát starostu obce vedie centrálnu evidenciu všetkých podaných žiadostí. Žiadosti sa podávajú v čase úradných hodín pondelok až piatok

2. Evidencia obsahuje:
   a/ dátum podania žiadosti
   b/ obsah žiadosti a spôsob podania    c/ výsledok, spôsob a dátum vybavenia žiadosti / poskytnutie informácie v akej forme, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie vecí, postúpenie inému orgánu/
   d/ opravný prostriedok / dátum podania a výsledok vybavenia/
   e/ číslo spisu

3. žiadosti podané na obec eviduje v denníku podateľňa. Číslo spisu prideľuje sekretariát starostu obce. Spis po vybavení ukladá sekretariát starostu obce. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom centrálnej evidencie podpísané starostom obce.

Čl. IV.

1. V prípade , že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, príslušný referát vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.

2. Vo výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí sa určuje lehota 7 dní. Po jej uplynutí sa vec odloží bez vydania rozhodnutia. Vec sa odloží aj v prípade, ak žiadateľ nezaplatí požadovanú úhradu nákladov.

3. Jednotlivé referáty obecného úradu vybavia žiadosť do 8 pracovných dní od jej podania. Ak nie je možné dodržať 8 dňovú lehotu bezodkladne to oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov.

ČL. V.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií
1. poštovou poukážkou,
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
3. v hotovosti do pokladne.

Čl. VI.

1. Zamestnanec poskytujúci informáciu je povinný dbať, aby neposkytoval informácie, ku ktorým je prístup obmedzený/ § 8 zákona o slobode informácií/. V prípade , že zamestnanec poskytuje informáciu, ktorá obsahuje údaje ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.

2. Ak obecný úrad nedisponuje požadovanými informáciami, žiadosť postúpi do 5 dní príslušnej povinnej osobe, ak je známa

3. Proti rozhodnutiu starostu obce je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia podaním na tunajšom obecnom úrade. O odvolaní rozhoduje Okresný úrad.

Čl. VII.

Vedomé sprístupnenie nepravdivej alebo neúplnej informácie , porušenie povinnosti ustanovenej zákonom, alebo vydanie rozhodnutia, príkazu, alebo opatrenia, ktoré zapríčinili porušenie práva na sprístupnenie informácie je priestupkom, za ktorý možno udeliť pokutu až do výšky 50. tis Sk

Čl. VIII.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)
1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
a.  0,60 Sk za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
     0,90 Sk za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
     1,20 Sk za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
     1,80 Sk za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
b.  19,70 Sk za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
     50,0 Sk za 1 ks CD ROM
c.  obálka formát A6 – 0,50 Sk
     formát A5 – 1,- Sk
     formát A4 – 2,- Sk
d.  náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 200,- Sk.

4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 200,- Sk.

 

Táto smernica nadobudla účinnosť 13.10.2008

Ing. Ivan Hatiar
starosta obce Hradište pod Vrátnom