Pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia môžete podať v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade najneskôr do 10 dní

od zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

V Hradišti pod Vrátnom 13.10.2011

Ing. Lukáš Piroha
zástupca starostu Obce

Hradište pod Vrátnom