Celé znenie Dodatku č. 2 k VZN č. 33/2012 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.