Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vydal rozhodnutie Oznámenie o začatí odvolacieho konania proti zrušenia rozhodnutia č. OÚ-TT-OOP3-2014/00177/06868 zo dňa 23.09.2014, ktorým bola povolená stavba "Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn".

Celé znenie oznámenia si môžte stiahnuť vo formáte PDF, po kliknutí na ikonu.