ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 15.12.2022 v zasadačke Obecného úradu.

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022 - časť základná škola vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022 - časť materská škola vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k poslednej úprave rozpočtu na rok 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválenú poslednú úpravu rozpočtu na rok 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Schválený rozpočet na rok 2023 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici -  Zhodnotenie roka 2022 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Schválené všeobecne záväzné nariadenie nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA/VZN-platné.