ZÁPISNICA
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Hradišti pod Vrátnom konaného dňa 25.8.2016 v zasadačke Obecného úradu.

 

Celú zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva vo formáte PDF, si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správa o činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu 3. úpravy rozpočtu na rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Tretia úprava rozpočtu na rok 2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Stanovisko kontrolóra k návrhu na predĺženie splatnosti Prvého municipálneho úveru vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu

Prílohu k zápisnici - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016 vo formáte PDF si môžete stiahnuť po kliknutí na ikonu